Achtergrond

De Here Jezus bad om de eenheid van Zijn kerk (Johannes 17, zie ook brieven van Paulus). Van die eenheid is binnen de protestantse kerken geen sprake. Gelukkig is een belangrijk deel van protestants Nederland op zoek naar zaken die samenbinden en naar (geestelijke) eenheid en onderlinge (h)erkenning. Ook in Nijkerk heerst er ondanks de grote diversiteit aan (protestantse) kerken een verlangen naar onderlinge openheid en eenheid. De projectgroep wil hierop inspelen door als gezamenlijke protestantse kerken activiteiten te ontwikkelen die hun basis vinden in het gereformeerd belijden.

COGG
Het door het COGG ontwikkelde gedachtegoed is waardevol. Als organisatie functioneert het COGG landelijk echter onvoldoende; in de praktijk is er onvoldoende draagvlak voor zijn activiteiten. Daarom is geadviseerd niet te kiezen voor een plaatselijke afdeling van het COGG, maar voor een nieuwe organisatievorm. Deze behoeft wel een heldere kerkelijke verankering en een gezonde zelfstandigheid. Daarom wordt gekozen voor een interkerkelijke beweging met een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende kerken.

Het is belangrijk eenduidigheid te creëren over ‘het gereformeerd belijden’. Hierbij kan worden volstaan met het opnemen van de volgende uitspraak:

a) trouw aan de christelijke, katholieke traditie verwoord in de vroegkerkelijke belijdenisgeschriften;

b) trouw aan de gereformeerde belijdenis zoals verwoord in de drie formulieren van eenheid.

Er is dankbaarheid dat we in deze rijke, waardevolle traditie mogen staan, maar daar kan het in de postmoderne wereld (waar we deel van uitmaken) niet bij worden gelaten.

Het gereformeerde belijden moet ontsloten en toegepast worden, is dynamisch en wil in iedere tijd op actuele wijze verwoord worden. De kern van dit belijden is echter onveranderd en wordt als volgt samengevat:  ”In het doordenken, beleven en vormgeven van de gereformeerde identiteit gaat het er ten diepste om dat Jezus Christus centraal wordt gesteld, in de kracht van de Geest, tot eer van de Vader.”

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker